lørdag 7. januar 2012

Helse tar tid og behandlingen skal være forsvarlig

(Kommentar påmtrykk i avisa Sør-Trøndelag 7.1.2012) Sør-Trøndelag skriver om Samhandlingsreformen på lederplass 4. januar og uttrykker bekymring for gjennomføringen. Det er viktig å understreke at Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal bidra til å gjøre framtidige helse- og omsorgstjenester bærekraftige. To hovedmål med reformen er å legge til rette for bedre folkehelse og å få en tydeligere ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten med økte oppgaver for kommunene. En viktig ny oppgave for kommunene er en plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnplasser for pasienter hvor kommunene kan tilby forsvarlige tjenester. Dette krever tid og tilrettelegging og plikten inntrer derfor ikke før 1. januar 2016. Oppgaven kan gjerne løses i samarbeid mellom flere kommuner. Ved årsskiftet trådte to nye lover i kraft. Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Folkehelseloven stiller krav om et systematisk og tverretatlig folkehelsearbeid i kommunene for å fremme helse og utjevne sosiale helseforskjeller. Helse- og omsorgstjenesteloven er en sammenslåing av den tidligere Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven. Nytt i denne loven er blant annet at kommunene må betale for utskrivingsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten fra dag en og kommunene får også et medfinansieringsansvar for deler av spesialisthelsetjenesten. Når det gjelder det siste er dette en teknisk overføring av penger fra spesialisthelsetjenesten til kommunene som sistnevnte skal bruke til å betale deler av kostnadene når kommunens innbyggere bruker spesialisthelsetjenester. Hvis innbyggerne i en kommune bruker spesialisthelsetjenester omtrent som før vil dette ikke føre til noen endringer for kommunens økonomi. Klarer kommunene å bygge ut tilbud som på sikt reduserer forbruket av spesialisthelsetjenester vil kommunene få en økonomisk gevinst. Medfinansieringsansvaret skal være en gulrot for utvikling av helsefremmende tiltak eller behandlingstilbud i kommunene. Avisa Sør-Trøndelag uttrykker særlig bekymring for kravet om at kommunene må betale for utskrivingsklare pasienter fra dag 1. Dette er nå vedtatt i lovs form og er ikke noe sykehusene kan la være å fakturere. Det er heller ikke så dramatisk som det kan høres ut. Det er lagt klare føringer for når en pasient er å regne som utskrivingsklar. Spesialisthelsetjenesten er pålagt å varsle kommunene så snart de ser at det vil være behov for kommunale tjenester og detaljer i samhandlingen skal avtalefestes. En forutsetning er uansett at det ikke lenger er nødvendig med behandling i spesialisthelsetjenesten. Ofte vil det dreie seg om utskriving til hjemmet uten videre oppfølging. For en del pasienter og særlig eldre, kan det være vanskelig å klare seg på egen hånd etter et sykehusopphold og det er behov for kommunale tjenester som hjemmesykepleie, rehabiliteringsopphold eller sykehjem. Kommunene har også gjennom tidligere lovgivning hatt plikt til å tilby dette, men har ikke vært nødt til å betale for manglende etterfølging av denne plikten før etter 10 dager. Det er altså ikke sykere pasienter enn før som skal skrives ut, men kommunen kan ikke vente med å oppfylle sin plikt uten å måtte betale for det. I Sør-Trøndelag har det først og fremst vært Trondheim kommune som har hatt problemer med å ta i mot utskrivingsklare pasienter. De 24 andre kommunene har som regel et tilbud klart når behandlingen på sykehus er ferdig. For disse vil det nye kravet ikke innebære store endringer. Om en kommune ikke klarer å stille med et forsvarlig tilbud fra den dagen pasienten er utskrivingsklar fra sykehus blir pasienten liggende på sykehuset. Stortinget har vedtatt å overføre 560 millioner fra spesialisthelsetjenesten til kommunene i budsjettet for 2012 til å betale for dette. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ansvar for tilsyn med helsetjenesten i fylket. Kravene til forsvarlighet er tydelige i både Spesialisthelsetjenesteloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Jeg har tillit til at både sykehus og kommuner vil bestrebe seg på å gi forsvarlig pasientbehandling også i 2012. - Posted using BlogPress from my iPad

Location:Sommerfjøsekra,,Norge

1 kommentar:

SosJojURor sa...

Wow ... Wall of text!

Du kunne sikkert formatert dette bedre, pappa. :P